خبر

مصاحبه رادیو ایران
1396/11/07
دکتر رضا امانی، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا ، طی مصاحبه تلفنی با رادیو ایران، به تبیین وضعیت مدیریت مصرف آب د