آشنایی با دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا
این دفتر در سال 1386 ،با عنوان "دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد آب و آبفا" تشکیل گردید.در سال 1394 بر اساس مصوبات مقام عالی وزارت،در راستای تجدید و اصلاح ساختار سازمانی، از عنوان قبلی ،به عنوان "دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا" تغییر نام ، و وظایف و اهداف جدید آن ،اصلاح یافت.
این دفتر شامل سه گروه "گروه بهبود بهره وری آب  و آبفا" ،"گروه اقتصاد و سرمایه گذاری آب و آبفا" و "گروه  مدیریت مصرف و توسعه فناوری های نوین آب و  آبفا" می باشد.

نظر سنجی محتوایی سایت

به نظر شما چه مطالبی بیشتر باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد؟
 
27%
 
27%
 
27%
 
9%
 
8%