مدیریت مصرف آب

مدیریت مصرف آب

110681693_WEB.jpg
100 نکته کاربردی در کاهش مصرف آب
در مقاله حاضر 100 نکته برای کاهش مصرف آب پیشنهاد می گردد که می تواند مصرف آب را به نحوی موثرکاهش دهد.
دانلود 100 نکته کاربردی در کاهش مصرف آب


گزارش نهایی طرح جامع مدیریت مصرف آب شرب کشور

reporting-clipart-file_clipart.jpg
دانلود گزارش نهایی طرح جامع مدیریت مصرف آب شرب کشور
Zilergrundi-dam.jpg
مديريت تقاضای منابع آب در كشور
 

در اين مقاله ضمن طرح و بيان اهميت موضوع مديريت تقاضا و صرفه جويي آب در بخشهاي شهري، كشاورزي و صنعتي به الگوي مصرف و تلفات آب شهري، عوامل مؤثر بر كاهش تقاضاي آب شهري و وضعيت مصرف آب در بخش كشاورزي و صنعت پرداخته شده و سپس به گوشه اي از مطالعات و اقدامات انجام شده در كاهش تلفات در اين بخشها اشاره خواهد شد. در انتها روشهايي براي جلوگيري از كاهش مصرف و اسراف آب ارائه مي گردد. متن کامل مقاله از لینک زیر قابل دریافت است.

دانلود مقاله

drip-irrigation-system-500x500.jpg
سیاست های  اصلاح الگوی مصرف
 در این جدول تفصیل به بررسی سیاست های کلی،سیاست های اجرایی  و برنامه های عملیاتی در راستای اصلاح الگوی مصرف پرداخته می شود.
دانلودسیاست های  اصلاح الگوی مصرف


ProcessOptimization.jpg
نقشه راه بهینه سازی عرضه و تقاضای آب


در این مطلب به صورتی راهبردی به مقوله بهینه سازی و بهبود ارتباط بین عرضه و تقاضای آب پرداخته می شود.

دانلود نقشه راه بهینه سازی عرضه و تقاضای آب