خبر

انتصاب خانم دکتر زهرایی به سمت مدیر کل دفتری مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا
1397/02/15
آقای دکتر اردکانیان، وزیر محترم نیرو، طی حکمی خانم دکتر بنفشه زهرایی را به سمت مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا منتصب نمودند.
تصویر حکم به پیوست خبر آمده است.