خبر

تأثیر بخش غیردولتی در کاهش هزینه تمام شده آب و ایجاد رقابت اقتصادی
1396/10/30
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو از تأثیر بخش غیردولتی در کاهش هزینه تمام شده آب و ایجاد رقابت اقتصادی در مصرف کمتر آب سخن گفت.
"رضا امانی" مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفا در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون) با بیان این مطلب گفت: ورود بخش‌های غیردولتی، از یک‌طرف هزینه تمام شده آب را کاهش خواهد داد و از طرف دیگر رقابت اقتصادی برای مصرف کمتر آب به ازای هر واحد محصول را، در پی خواهد داشت.
وی با بیان اینکه با استفاده از حسابداری ملی آب می‌توان نقش و جایگاه بخش آب در حساب‌های ملی کشور را به‌طور واقع بینانه ترسیم کرد، اظهار داشت: در شرایط کنونی نقش و جایگاه بخش آب در حساب‌های ملی مخدوش و غیر واقعی است، زیرا در حساب‌های ملی کنونی آن بخش از منابع آب لحاظ شده که در قبال مصرف آن، تعرفه دریافت می‌شود و به بیان دیگر در حال حاضر آب شهری، بخشی از آب روستایی و منابع آب سطحی که در قبال آن آب بها دریافت می‌شود، منعکس است و حسابداری ملی آب این نقیصه را رفع خواهد کرد.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفای وزارت نیرو در ادامه به تأثیر حسابداری ملی آب در کاهش ریسک ناشی از محدودیت‌های ناشی از خشکسالی پرداخت و ادامه داد: با استفاده از نظام حسابداری ملی آب، اثرات تغییرات اقلیمی از قبل قابل ارزیابی بوده و قبل از ورود خسارت به فعالیت‌های اقتصادی مختلف، خصوصاً کشاورزی، قابل مدیریت خواهد بود.
وی با بیان این مطلب که نظام حسابداری ملی آب بر پایه دانش و فن حسابداری شکل گرفته است، گفت: ثبت وقایع آب در حسابداری ملی آب برحسب ثبت دو طرفه است که این موضوع سبب انتظام در نظام حسابداری ملی آب می‌شود.
امانی در خصوص اثرات نظام حسابداری ملی آب گفت: حسابداری ملی آب بصورت نظام مند رابطه جریانات طبیعی درون محیط زیست، جریان‌ها از محیط زیست به اقتصاد، جریانات درون اقتصاد و جریانات بازگشتی از اقتصاد به محیط زیست (زهاب و پساب) را ثبت و تحلیل می‌کند و امکانات اطلاعاتی مناسب فیزیکی و ریالی را در اختیار مدیران ملی و منطقه‌ای آب قرار می‌دهد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در شرایط کنونی داده‌های مربوط به نزولات جوی، برداشت از نزولات جوی برای مقاصد اقتصادی، میزان مصرف آب کاربری‌های مختلف و میزان زهاب وفاضلاب دفع شده کاربری‌ها، به‌صورت یک سیستم یکپارچه تنظیم و پردازش نمی‌شود، اظهار داشت: با استفاده از سیستم حسابداری ملی آب چهار فرایند مورد اشاره، بهم پیوسته شده و هر گونه تغییر در هر فرآیند، در مراحل پیش و پس قابل محاسبه و ارزیابی خواهد بود.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو با بیان این مطلب که حسابداری ملی آب با ثبت مقادیر (احجام) و مبالغ (هزینه و ارزش) به تخصیص بهینه و ارتقای بهره وری آب کمک می‌کند، افزود: به‌علت پیوستگی داده‌ها در حسابداری ملی آب و قابل پیگیری بودن نتایج تخصیص آب به فعالیت‌های مختلف هم از نظر حجم و هم از نظر ارزش اقتصادی و هزینه تمام شده آب، می‌توان فعالیت‌های اقتصادی بهره‌ور را شناسایی کرد.
وی تصریح کرد: این عمل به مدبران کمک می‌کند تا با تغییر نظام نرخ گذاری، فعالیت‌های اقتصادی کارآمد را مورد حمایت قرار دهند.
رضا امانی با بیان اینکه با استفاده از حسابداری ملی آب می‌توان اثرات سیاست‌های مدیریت آب بر سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را تحلیل و ارزیابی کرد، اذعان داشت: تولید هر کالا و خدمت، به آب وابسته است، لذا تأمین آب و تخصیص مناسب آن، منشأ اثرات مثبت نظیر تولید محصولات مختلف، اشتغال و صادرات خواهد شد و با تهیه سیستم حسابداری ملی آب می‌توان تمامی اثرات را به‌صورت کمی ارزیابی کرد.
وی در خصوص افزایش بازده سرمایه گذاری‌های بخش آب با استفاده از داده‌های کمی و ریالی حسابداری ملی آب، گفت: در شرایط کنونی ارزش اقتصادی آب در مصارف مختلف، بصورت نظام مند قابل محاسبه و ارزیابی نیست ولی در صورت پیاده سازی سیستم حسابداری آب و مشخص شدن ارزش مصرفی آب در کاربری‌ها، زمینه حضور مشارکت بخش‌های غیر دولتی در طرح‌های آب مهیا خواهد شد.