خبر

تقدیر وزیر محترم راه و شهرسازی از جناب آقای دکتر امانی
1396/02/31
وزیر محترم راه و شهرسازی، جناب آقای دکتر آخوندی از جناب آقای دکتر امانی مدیر کل محترم دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا در خصوص مشارکت فعال در ستاد ملی باز آفرینی شهری پایدار، تقدیر به عمل آورند.