خبر

سوابق علمی و کاری مدیر کل دفتر
1397/02/25
خانم دکتر بنفشه زهرایی ، پیش از انتصاب به عنوان مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا، دانشيار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران بوده  و در زمینه دانشگاهی و همچنین کارگروه ها و کمیته های مربوط به مسائل آب و محیط زیست فعالیت داشته اند.رزومه ایشان به پیوست خبر قرار داده شده است.