خبر

مصاحبه رادیو ایران
1396/11/07
دکتر رضا امانی، مدیرکل دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا ، طی مصاحبه تلفنی با رادیو ایران، به تبیین وضعیت مدیریت مصرف آب در حوزه کشاورزی پرداختند.
این مصاحبه در تاریخ چهارشنبه 11 بهمن ماه 1396 با برنامه "سیاره آبی" صورت گرفته است.فایل صوتی مصاحبه ، برای دانلود قرار داده شده است.