فناوري هاي نوين

فن آوری های نوین در آب و آبفا


demoplantsky-(1).jpg
در این مطلب ابتدائا به بررسی ضرورت ها، چالش ها ، راهبردها ي دستيابي به فناوري هاي نوين سپس به تبیین فناوريهاي نوين در حال حاضر در کشور پرداخته شده است و نهایتا فن اوری های نوین در صنعت آب و آبفا را مورد بررسی قرار می دهد.

ضوابط فناوری نانو در آبفای کشور

در این گزارش،به بررسی نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور به همراه نکات فنی کامل پرداخته شده است.

دریافت جلد اول
دریافت جلد دوم