پنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب
برگزاري همايش از:1395/07/27
برگزاري همايش تا:1395/07/28
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش:
محل برگزاري: کرمان - دانشگاه شهید باهنر کرمان
برگزار کننده: انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران
حاميان همايش:
مهلت ارسال مقاله: 10 شهریور 95
محورهاي همايش:
  1. مدیریت منابع آب
  2. مدیریت و بهره برداری از منابع آب غیرمتعارف
  3. آبخیزداری و آبخوانداری
  4. هیدرولیک و هیدرولوژی
  5. مهندسی ارزش اقتصاد مهندسی در مدیریت منابع آب
  6. خشکسالی و تغییرات اقلیم و اثرات آن بر منابع آب و خاک
  7. هیدروانفورماتیک
  8. سیستم های پشتیبانی و تصمیم گیری DSS
  9. کاربرد GIS در مدیریت آب و خاک
وب سايت: http://www.isiwee.ir/page.php?slct_pg_id=196&sid=1&slc_lang=fa