چهارمين نمايشگاه و همايش سد و تونل ايران
برگزاري همايش از:1395/07/05
برگزاري همايش تا:1395/07/07
حوزه هاي موضوعي تحت پوشش: -
محل برگزاري: هتل المپيك
برگزار کننده: -
حاميان همايش: -
مهلت ارسال مقاله: -
محورهاي همايش: -
وب سايت: www.datex.refna.com