درباره ما

آشنایی با دفتر

635776417459052434.jpg

این دفتر در سال 1386 ،با عنوان "دفتر بهبود بهره وری و اقتصاد آب و آبفا" تشکیل گردید.در سال 1394 بر اساس مصوبات مقام عالی وزارت،در راستای تجدید و اصلاح ساختار سازمانی، از عنوان قبلی ،به عنوان "دفتر مدیریت مصرف و ارتقای بهره وری آب و آبفا" تغییر نام ، و وظایف و اهداف جدید آن ،اصلاح یافت.
این دفتر شامل سه گروه "گروه بهبود بهره وری آب  و آبفا" ،"گروه اقتصاد و سرمایه گذاری آب و آبفا" و "گروه  مدیریت مصرف و توسعه فناوری های نوین آب و  آبفا" می باشد

ساختار سازمانی دفتر

chart.png

ماموریت ،اهداف و خط مشی دفتر

 1. سياست گذاري و برنامه ریزی و استقرار نظام مديريت بهینه مصرف و نهادینه کردن الگوي مصرف بهينه آب در بخشهاي مختلف و ایجاد بسترهای لازم و توانمندسازی بخش توليد تجهيزات، كالا و حمايت از صنايع داخلي
 2. تدوين، پيگيري، تصويب و نظارت بر اجراي برنامه هاي كلان مديريت مصرف و مقررات و سياست ها و خط مشي هاي لازم براي بهينه سازي مصرف آب
 3. تدوین ، تصویب و حمایت از فناوری های نوین صنعت آب و آبفا و حمایت و تشویق بخش غیردولتی در مشارکت فعال در این بخش و تبادل دانش و تجربیات بین المللی و بومی سازی آن ها
 4. بررسي و پيشنهاد برنامه هاي بهبود بهره وري صنعت آب و آبفا و ارزيابي اجراي برنامه هاي بهبود در صنعت
 5. پيش بيني ساز و كار قانوني براي حمايت از برنامه هاي بهبود بهره وري و ارتقاي كارايي آب
 6. تخصيص بهره ورانه منابع آب به فعاليت ها و بخش هاي اقتصادي و اجتماعي و مناطق جغرافيايي
 7. بررسي ، پيشنهاد و سياستگذاري برای توسعه روش هاي جذب سرمايه و تامين مالي در بخش آب و آبفا و نظارت عاليه بر اجراي آن ها و  حمایت و تشویق بخش غیر دولتی جهت مشارکت فعال در امور شیرین سازی آب، کنترل سیلاب، شناسایی منابع آب کشور، ساخت تجهیزات و کالاها و استفاده از آبهای غیر متعارف
 8. مطالعات اقتصادی و تعيين و جلب توجه به ارزش ذاتي، اقتصادی، سیاسی و امنیتی آب درحوضه های آبریزو بررسي و تنظيم ضوابط و اتخاذ ساز و كارهاي لازم جهت توسعه رقابت و استقرار بازار آب
 9. استقرار نظام جامع قيمت تمام شده در كليه بخشهاو هدفمند كردن يارانه ها

وظایف گروه ها

گروه اقتصاد و سرمایه گذاری آب و آبفا
 
 • راهبری سیاست ها  و برنامه هاری اقتصاد آب و آبفا
 • تدوین و پایش سنجه های اقتصادی و نظام حسابداری آب و آبفا
 • استقرار و پایش بازار آب
 

 گروه بهبود بهره وری آب و آبفا

 
 • سیاست گذاری ، برنامه ریزی بهبود بهره وری بخشی
 • تهیه شاخص های اختصاصی و مدل بخشی بهره وری و پایش و ارزیابی بهره وری بخش
 
 گروه مدیریت مصرف و توسعه فناوری های نوین آب و آبفا
 • سیاست ها و ضوابط مدیریت مصرف در بخش های مختلف مصرف
 • تدوین ضوابط و اولویت های طرح ها و فناوری های نوین بهینه سازی و اصلاح الگوی مصرف
 • تدوین نقشه راه و ارایه سیاست ها و استراتژی های توسعه فناوری بخشی
 • بررسی و ارزیابی نتایج اجرای سیاست های توسعه فناوری بخشی
 • رصد و پایش و اولویت بندی فناوری های صنعت آب و آبفا